Skip to main content

Kiedy można otrzymać zasiłek rodzinny i opiekuńczy?

Przepisy dotyczące świadczeń opiekuńczych uległy zmianom od 1 lipca 2017. Aktualnie przepisy i prawo do świadczenia uzależnione są również od tego, gdzie przebywa rodzina.

Jeśli mieszkasz w Norwegii razem ze swoją rodziną:

Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego może przysługiwać w sytuacji, kiedy cała rodzina mieszka na terenie Norwegii i planuje mieszkać tu przez minimum 12 miesięcy. Dotyczy to wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii, zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) oraz posiadających zezwolenie na pobyt lub przebywających w Norwegii legalnie na innej podstawie.
Obywatele państw należących do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pracujący w Norwegii, mogą być uprawnieni do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego także, jeśli planują mieszkać w Norwegii krócej niż 12 miesięcy.
Dodatkowym warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest przynależność do norweskiego systemu zabezpieczenia socjalnego lub systemu zabezpieczenia socjalnego w innym państwie należącym do EOG przez okres co najmniej 5 lat.

Jeśli jesteś obywatelem państwa EOG i pracujesz w Norwegii, a rodzina mieszka w innym państwie EOG:

Jeśli rodzic mieszkający w kraju ojczystym (państwie EOG) posiada zatrudnienie lub prowadzi własną działalność gospodarczą bądź otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i ma tam prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, Urząd NAV wypłaci świadczenia pomniejszone o wysokość świadczeń wypłacanych w kraju ojczystym.
Jeśli rodzic mieszkający w kraju ojczystym (państwie EOG) nie posiada zatrudnienia ani nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych, rodzic pracujący w Norwegii ma prawo do świadczeń rodzinnych z Norwegii.

Obywatele państw EOG pracujący na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym, mają takie same prawa jak pracownicy zagraniczni pracujący na lądzie stałym w Norwegii. Nie dotyczy to jednak marynarzy z Łotwy, Polski i Rumunii, którzy pracują na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków). Wymienieni marynarze podlegają przepisom zabezpieczenia socjalnego w kraju rodzinnym.

Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym z państwa EOG do Norwegii:

Jeżeli Twój pracodawca w kraju ojczystym (należącym do EOG) oddelegował Cię do pracy przy zleceniu w Norwegii – nie jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Dzieje się tak, ponieważ nadal pracujesz dla pracodawcy w kraju ojczystymi w dalszym ciągu jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w kraju ojczystym.
Jeżeli małżonka/małżonek bądź konkubina/konkubent i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i małżonek/konkubent podejmie tu pracę, stanie się on/ona członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden). W ten sposób może on/ona uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeśli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem jest, aby małżonek/konkubent i dziecko byli obywatelami państwa EOG.
Obowiązek zgłaszania zmian.

Zmiany dochodu, sytuacji rodzinnej i/lub sytuacji zawodowej, bądź planowany pobyt za granicą mogą mieć wpływ na kwotę wypłacaną z NAV. Dlatego wszelkie takie zmiany należy natychmiast zgłaszać do NAV.

* Jeśli jesteś obywatelem państwa EOG, jesteś objęta/y rozporządzeniem EOG dotyczącym tego świadczenia. Konwencja Nordycka i niektóre umowy o systemach zabezpieczenia społecznego mogą prowadzić do objęcia wspomnianym rozporządzeniem EOG także obywateli państw nienależących do EOG.

źródło: www.nav.no