Skip to main content

Pomoc socjalna (norw. økonomisk stønad / sosialhjelp) to świadczenie skierowane do osób, które nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnego utrzymania z pracy bądź innych źródeł dochodu. Na czym polega pomoc socjalna w Norwegii? Komu przysługuje zasiłek socjalny i na jakich warunkach jest przyznawany? O tym w poniższym artykule!

 

Pomoc socjalna w Norwegii

 

Sosialhjelp – pomoc socjalna w Norwegii przyznawana jest przez NAV, norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. O wsparcie ubiegać mogą się osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, pod warunkiem, że przebywają one w Norwegii legalnie i na stałe. Wysokość udzielanej im pomocy ustalana jest indywidualnie, a wylicza się ją bazując na tak zwanych „podstawowych warunkach niezbędnych do życia”.

 

Warunki przyznania pomocy socjalnej

 

Świadczenie NAV przyznawane jest „uznaniowo” – to znaczy, że nie ma określonych kryteriów rozpatrywania wniosków, a każdą sprawę traktuje się indywidualnie. Jedynym podstawowym wymogiem jest legalne i stałe przebywanie na terenie Norwegii. Nie ma też żadnych obostrzeń co do obywatelstwa czy ograniczeń wiekowych wnioskujących. Zasiłek rzadko przyznawany jest jednak osobom poniżej 18. roku życia, w przypadku których, obowiązek utrzymania spoczywa na rodzicach.

 

Wysokość zasiłku socjalnego

 

Zasiłek ma za zadanie zapewnić minimum socjalne tym osobom, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w wyniku pracy lub z innych źródeł dochodu. Podobnie jak nie ma jasno określonych kryteriów co do przyznania zasiłku, tak też nie są ustalone kwoty zasiłku. Wpływ na wysokość świadczenia mają jednak:

 • tak zwane koszty życia osoby wnioskującej, takie jak czynsz, ogrzewanie, odzież, artykuły spożywcze,
 • wysokość stawki minimum socjalnego ustalonego przez rząd,
 • liczba członków rodziny.

Zasiłek socjalny jest przyznawany na czas określony – do czasu, kiedy beneficjent spełnia warunki kwalifikujące. Każdy z wnioskujących zobowiązany jest co roku do wystąpienia do NAV o ponowne przyznanie pomocy.

Co więcej:

 • wysokość zasiłku jest pomniejszana o każdy dochód z pracy lub otrzymywane wsparcie do dochodów,
 • wnioskujący może zostać poproszony o sprzedać nieruchomości, która nie jest mu niezbędna do utrzymania rodziny bądź też zamiany mieszkania na skromniejsze, jeśli koszty utrzymania obecnego przekraczają możliwości rodziny,
 • wnioskujący musi aktywnie poszukiwać pracy bądź też uczestniczyć w inicjatywach rynku pracy, w tym w szkoleniach.

 

Wniosek o zasiłek socjalny

 

Aby starać się o przyznanie zasiłku socjalnego, należy złożyć pisemny wniosek wraz z wymaganą dla niego dokumentacją:

 • pozwoleniem na pobyt stały w Norwegii,
 • zeznaniem podatkowym,
 • listą rachunków bankowym wraz z saldem,
 • dokumentów potwierdzających sytuację mieszkaniową,
 • faktur i rachunków za czynsz, szkołę, przedszkole, prąd i inne.

 

System świadczeń uzupełniających w Norwegii

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i stale zamieszkują w Norwegii, uprawnione są do uzyskania pomocy w ramach systemu świadczeń uzupełniających. Ich celem jest zagwarantowanie wsparcia osobom w podeszłym wieku, które osiągnęły niepełne okresy ubezpieczeniowe w ramach Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia zależy od zasobów finansowych wnioskującego. Maksymalna wysokość świadczenia ustalona została na poziomie odpowiadającym minimalnej stawce gwarantowanej renty socjalnej.

INFORMACJE

 

 • adres zameldowania norweski
 • numer telefonu
 • numer konta bankowego
 • numer personalny osoby składającej wniosek oraz członków rodziny (żony/męża oraz dzieci do 18r.ż.)

 

Wszyscy mieszkają pod wspólnym adresem

 

 • Kto utrzymuje rodzinę

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU