Skip to main content

Tematy artykułów jakie zamieszczamy na naszej stronie dotychczas pochodziły z naszej własnej inicjatywy. Natomiast tym razem stworzyliśmy go na prośbę jednej z naszych klientek. Dzisiejszy artykuł opisuje przepisy jakie obowiązują nas w zakresie prawa jazdy.

1.  Używanie  prawa jazdy wydanego w Unii Europejskiej na terenie  Norwegii
Prawo jazdy wydane na terenie Unii Europejskiej może być używane w Norwegii w okresie jego ważności. Jednak kierowca podlega norweskim przepisom dot. stanu zdrowia. Przepisy narodowe innych krajów w Norwegii nie obowiązują.

Prawa jazdy na sprzęt ciężki obowiązują na terenie Norwegii przez okres pięciu lat od daty osiedlenia się na stały pobyt licząc, chyba że prawo jazdy traci ważność wcześniej, lub gdy posiadacz podlega innym przepisom ze względu na przepisy przejściowe.

Wymogi odnośnie do praw jazdy.

Istnieją określone wymogi dotyczące unijnych praw jazdy oraz sposobu ich uzyskiwania. Aby dane prawo jazdy było dopuszczone do stosowania w Norwegii wydający je kraj musi stosować się do zaleceń określonych w trzeciej dyrektywie.

Przykład: Jeżeli posiadacz prawa jazdy uzyskał prawo jazdy w Polsce podczas, gdy miał stałe miejsce zamieszkania na terenie Norwegii, to to prawo jazdy nie może być używane w Norwegii. Więcej na ten temat w obowiązujących przepisach, z którymi należy się zapoznać.
Unijne prawo jazdy wydane na zasadzie wymiany z krajem spoza obszaru Unii Europejskiej.
Takie prawo jazdy podlega przepisom w kraju wydania i może być używane na terenie Norwegii przez okres do trzech miesięcy. Jeżeli uzyskałeś prawo stałego pobytu na terenie Norwegii przed datą 19 stycznia 2013 i posiadasz prawo jazdy wydane przed tą datą, to możesz korzystać z prawa jazdy wg przepisów prawa unijnego. Te same przepisy dotyczą sytuacji kiedy kierowca ma ważne prawo kierowania pojazdem  z jednego lub kilku krajów unijnych przez okres co najmniej 10 lat przed osiedleniem się w Norwegii.

2. Wymogi związane z wymianą prawa jazdy

W przypadku wymiany prawa jazdy w Norwegii stawiany jest wymóg zarówno do samego prawa jazdy unijnego jak i sposobu jego uzyskania. Wszystkie wymogi zostaną wzięte pod uwagę w momencie wysyłki prawa jazdy celem dokonania wymiany.
Aby prawo jazdy mogło być uznane na terenie Norwegii to kraj UE wydający  prawo jazdy musi spełniać wymogi trzeciej dyrektywy dot. praw jazdy. Dlatego mogą zdarzać się przypadki, że prawo jazdy wystawione w niektórych krajach UE nie jest dopuszczone do stosowania w Norwegii.

Stałe zamieszkanie na terenie Norwegii i uzyskanie prawa jazdy w innym kraju unijnym
Jeżeli dana osoba posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Norwegii, to musi uzyskać norweskie prawo jazdy. Nie można starać się uzyskiwać prawo jazdy w innym kraju. Dotyczy to pierwszych praw jazdy, rozszerzenia uprawnień z tym związanych, przedłużenia ich ważności oraz wystawiania duplikatów do prowadzenie pojazdów lekkich i ciężkich. Mając miejsce zamieszkania na terenie Norwegii i uzyskując prawo jazdy w innym kraju unijnym, nie będzie ono dopuszczone na terenie Norwegii.

Przykład:  Jeżeli posiadacz prawa jazdy uzyskał je w Polsce, mając stałe miejsce zamieszkania na terenie Norwegii, to jest ono nieważne na terenie Norwegii i nie podlega wymianie. Jakie prawa jazdy starszej generacji są dopuszczone do używania na ternie Norwegii wynika z przepisów trzeciej dyrektywy i postanowienia o ekwiwalentach.
Wyjątek stanowi okres przebywania na studiach

Mając stałe miejsce zamieszkania na terenie Norwegii i uzyskując prawo jazdy podczas pobytu na studiach w innym kraju unijnym, należy wykazać, że pobyt na studiach co najmniej sześć miesięcy. Należy przedłożyć zaświadczenie o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia studiów. Takie zaświadczenie wydaje szkoła, w której młody człowiek studiuje. Dokumenty, nie zawierające daty rozpoczęcia i ukończenia pobytu, nie są akceptowane.

3. Prawo jazdy wydane na zasadzie wymiany z krajem spoza UE

Posiadając prawo jazdy wydane w kraju spoza Unii Europejskiej i po wymianie je na prawo jazdy unijne należy wymienić je na prawo jazdy norweskie:

Nie chodzi tu o regułę bezpośredniej wymiany. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony z uwzględnieniem przepisów kraju wydania. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane w jednym z krajów unijnych, to może być ono wymieniona na prawo jazdy norweskie. Warunkiem jest spełnienie określonych prawem wymogów.

Przykład: Posiadając prawo jazdy hiszpańskie, które posiadacz uzyskał wskutek zamiany prawa jazdy amerykańskiego, będzie ono uważane za amerykańskie prawo jazdy.
Jeżeli posiadane prawo jazdy zostało uzyskane na podstawie wymiany dokumentu z kraju spoza Unii Europejskiej, to nie może być ono zamienione na norweskie prawo jazdy.
Przykład:  Posiadając polskie prawo jazdy, uzyskane w drodze wymiany rosyjskiego prawa jazdy, będzie ono uważane za rosyjskie prawo jazdy i nie może być                    wymienione na norweskie prawo jazdy. W niektórych przypadkach dopuszczalna jest zamiana prawa jazdy z obszaru UE,  uzyskanego w drodze zamiany prawa jazdy pochodzącego z kraju spoza UE, na norweskie prawo jazdy.

W przypadku gdy prawo do prowadzenia pojazdów jest rozszerzone na ternie UE to takie prawo jazdy jest uznawane za unijne prawo jazdy.
Przykład: Posiadając polskie prawo jazdy, uzyskanie na podstawie prawa jazdy rosyjskiego kategorii B, rozszerzając je w przyszłości na kategorię C, będzie ono także w  kategorii B  uznawane za  polskie prawo jazdy
Jeżeli w związku z zamianą prawa jazdy, wydanego w kraju spoza UE, na prawo jazdy unijne, posiadacz zdał odpowiedni egzamin teoretyczny i praktyczny, to jest ono uznawane za prawo jazdy wydane na obszarze Unii Europejskiej.
Posiadając unijne prawo jazdy, uzyskane co najmniej 10 lat przed osiedleniem się na stałe w Norwegii, jest  ono traktowane jako unijne prawo jazdy z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie reguł.

Przykład:  Posiadając np. hiszpańskie prawo jazdy, pochodzące z wymiany z prawem jazdy z Maroka,  przez okres 10 lat przed osiedleniem się w Norwegii, będzie ono traktowane jako czysto hiszpański dokument i może być wymienione na norweski.
Dla osób, które osiedliły się na stałe w Norwegii przed 19 stycznia 2013 r. i które posiadają unijne prawo jazdy wydane przed tą datą, obowiązują indywidualne przepisy. Takie prawo jazdy jest traktowane zgodnie z przepisami jako dokument Unii Europejskiej.