Skip to main content

Nowy rok przyniósł ze sobą zmiany w przepisach. Zmianom uległy procedury przyznawania wybranych świadczeń oraz stawki.

 

AAP

Od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące zasiłku rehabilitacyjnego (AAP). Maksymalny czas trwania zwykłego okresu pobierania zasiłku zmienia się z czterech do trzech lat dla wszystkich, którzy ubiegają się o AAP od 1 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia wprowadzono maksymalną granicę pobierania zasiłku po upływie 4 lat i są 2 lata. Jeśli chory już pobiera AAP dłużej niż 4 lata, 2 lata będą liczone od 1 stycznia 2018, więc w efekcie osoby, które przekroczą limit przed tą datą, będą mogły otrzymywać pieniądze maksymalnie do końca 2019 roku.

Własna działalność gospodarcza na zasiłku dla bezrobotnych

Od 1 stycznia 2018 zmianom uległy przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Okresy wypłacania zasiłku dla bezrobotnych w fazie zakładania i rozruchu własnej działalności były wcześniej sztywno ustalane przez NAV. Od 2018 roku zasiłek dla osób bezrobotnych rozpoczynających własną działalność gospodarczą może zostać przyznany maksymalnie na 12 miesięcy. Dzięki temu bezrobotny ma możliwość elastyczniej planować rozruch własnej firmy, np. zdecydować, kiedy zacznie sprzedaż towarów czy usług. Jednoczenie mając zapewnione zabezpieczenie socjalne w postaci świadczenia dla bezrobotnych. Nowopowstałe firmy i ich właściciele będą nadal monitorowani na bieżąco przez biura NAV. Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych w trakcie zakładania własnej działalności odnoszą się również do samotnych rodziców.

Zasiłek dla bezrobotnych / zasiłek rehabilitacyjny (AAP) dla rodziców zastępczych

Od 1 stycznia 2018 zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek rehabilitacyjny (AAP) nie ulega skróceniu dla rodziców zastępczych w związku z wykonywaną przez nich pracą poświęconą opiece nad dzieckiem.  Osoby, które przysposobiły dzieci nie będą musiały zaznaczać na kartach meldunkowych godzin pracy zarezerwowane na opiekę nad dziećmi.

Zasiłek przyznawany na opiekę nad chorym dzieckiem

Od 1 stycznia 2018 roku zasiłek przyznawany na opiekę wyniesie 100% przez cały okres 5 lat. Dotychczas rodzic opiekujący się chorym dzieckiem otrzymywał pełen zasiłek na dziecko przez pierwszy rok a przez kolejne 4 lata otrzymywał zasiłek w wysokości 66% swoich średnich dochodów.

Zasiłek chorobowy

Od 1 stycznia 2018 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim przyznanym na podstawie zasiłku rehabilitacyjnego (AAP) nie będzie miała prawa do zasiłku chorobowego.

Osoba będąca aktywna zawodowo w ciągu co najmniej 4 tygodni przed przejściem na urlop macierzyński/tacierzyński (lub osoba, która otrzymywała zasiłek zgodnie z art. 8, 9 lub 14 ustawy o ubezpieczeniu społecznym) zachowuje prawo do zasiłku chorobowego.

Zasiłek jednorazowy po urodzeniu dziecka/adopcji dziecka tzw. becikowe

Od 1 stycznia 2018 zasiłek jednorazowy wzrósł z 61 120kr do 63 140kr.