Skip to main content

KORONAWIRUS: Zmiany zasad dotyczące zasiłków chorobowych i świadczeń opiekuńczych

 

Pandemia przyczyniła się do wprowadzenia przez rząd nowych przepisów, które podlegają ciągłym zmianom więc ważne jest, aby być na bieżąco.

 

ZASIŁEK CHOROBOWY SYKEPENGER

 

W przypadku nieobecności spowodowanej koronawirusem, okres pracodawcy zostaje skrócony z 16 dni do 3 dni. Pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy przez 16 dni kalendarzowych i domaga się od NAVu zwrotu kosztów za okres od 4 do 16 dni nieobecności spowodowanych chorobą.

 

Jeśli pracodawca nie wypłaci zasiłku chorobowego, do którego jest zobowiązany, wtedy NAV wypłaci sykepenger i zażąda zwrotu tej kwoty od pracodawcy.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje tylko w przypadku, gdy nieobecność spowodowana chorobą prowadzi do utraty dochodu będącego podstawą wymiaru emerytury oraz gdy spełnione są inne warunki przyznania zasiłku, w tym czas zarobkowy i zupełna niezdolność do pracy.

 

W przypadku innych zwolnień chorobowych, okres pracodawcy nadal wynosi 16 dni kalendarzowych.

 

Egenmeldig – czyli własne oświadczenie o nieobecności w pracy z powodu choroby

 

Pracodawca wciąż może przyjmować oświadczenia własne przez pierwsze 16 dni, nawet jeśli prawo do składania egenmeldig przez cały okres pracodawcy wygasło. Aby NAV mógł zwrócić zasiłek chorobowy od 4 dnia, egenmeldig musi zawierać informację, że przyczyną nieobecności jest koronawirus.

 

Obowiązek zachowania poufności obowiązuje jak wcześniej.

W związku z tym, pracodawca nie może zażądać okazania zwolnienia lekarskiego z diagnozą pracownika ani informacji z NAVu. Natomiast zachęca się pracownika do stwierdzenia czy nieobecność jest związana z koronawirusem.

 

Z własnego oświadczenia można skorzystać, gdy przepracowałeś u pracodawcy 2 miesiące. W przypadku dłuższej nieobecności niż 14 dni, należy ponownie nabyć prawo do nowego egenmeldingu. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, wyjątki dotyczą okresu pracy po nieobecności w niektórych przypadkach (w tym permitteringu)gdy oświadczenie własne można ponownie wykorzystać po 4 tygodniach pracy.

 

Uwaga! Pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi złożenia egenmeldingu, jeżeli ma zastrzeżenia co do jego nieobecności z powodu choroby.

 

Jak wygląda zwrot kosztów z NAV w przypadku koronawirusa?

 

Pracodawcy przysługuje zwrot kosztów z NAVu od 4 dnia nieobecności pracownika, jeśli spowodowana jest ona pandemią – czyli gdy pracownik jest zarażony, ma podejrzenie zarażenia lub podlega on ustawowej kwarantannie.

 

Zwrot kosztów od 4 dnia można domagać się zarówno za zgłoszeniem egenmelding, jak i za sykemelding. Jest on obliczany w taki sam sposób, jak świadczenia chorobowe. Podstawa zasiłku chorobowego to średni dochód wynagrodzenia, który nie był zarejestrowany w ciągu ostatnich 3 miesięcy i jest ograniczony wzwyż do 6G. W związku z pandemią, termin ubiegania się o zwrot kosztów został wydłużony z 3 dni do 9 miesięcy po miesiącu, w którym otrzymano wynagrodzenie.

 

Jak wygląda sytuacja dla osób samozatrudnionych i freelancerów?

 

Osobom prowadzącym własną działalność, jak i osobom wykonującym wolny zawód, NAV zapewnia świadczenia chorobowe od 4 dnia włącznie, w przypadku nieobecności spowodowanych koronawirusem. W obu przypadkach liczone jest włącznie od dnia wystąpienia o niezdolność do pracy. Świadczenia chorobowe wypłaca NAV, przy czym 80% podstawy zasiłku chorobowego przysługuje osobom samozatrudnionym, natomiast freelancerom odpowiednio 100% podstawy wymiaru sykepenger.

 

Zasilek na opiekę nad dzieckiem.

 

W ciągu minionego roku przyjęto kilka zmian w przepisach dotyczących zasiłku opiekuńczego. Rząd zdecydował się na podwojenie wypłacanego zasiłku, co zapewni większości rodzicom 20 dni opieki nad dzieckiem. Rodzice, którzy mają więcej niż dwoje dzieci, otrzymają 30 dni opieki nad nimi, a samotnym rodzicom przysługuje podwójna liczba dni opieki. Rodzice przewlekle chorych lub niepełnosprawnych dzieci również otrzymają 10 dodatkowych dni opiekuńczych. Ponadto będą mieli nieograniczoną liczbę dni z zasiłku opiekuńczego do 30 czerwca 2021 r, nawet w przypadku wyczerpania maksymalnego limitu dni. Okres pracodawcy wynosi 10 dni.

 

Co w przypadku, gdy dziecko nie może uczęszczać do szkoły lub przedszkola z racji ich zamknięcia z powodu koronawirusa?

 

Nieograniczona liczba dni z zasiłkiem opiekuńczym obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. i przysługuje w przypadku całkowitego lub częściowego zamknięcia szkoły lub przedszkola, do których uczęszcza dziecko. Dotyczy to zarówno pracowników, freelancerów i osób samozatrudnionych, nawet w przypadku wyczerpania maksymalnej liczby dni omsorgspenger. W takich sytuacjach zamknięcie musi zostać potwierdzone przez placówkę i zostać dostarczone pracodawcy przez pracownika. NAV zakłada, że pracodawca otrzymał takie potwierdzenie, w momencie, gdy zażądał zwrotu płatnych dni z zasiłku opiekuńczego.

 

Czy mogę pracować zdalnie, jednocześnie opiekując się chorym na koronawirusa dzieckiem?

 

W przypadku gdy tylko dziecko jest chore na koronawirusa, pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy. Jeśli zatrudniony musi zostać poddany kwarantannie ze względu na chore dziecko, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego z podejrzeniem zarażenia.  W tej sytuacji musi on skontaktować się z lekarzem, aby ocenić, czy istnieje powód do zwolnienia chorobowego.

 

Jeśli zarówno dzieci, jak i rodzice są zdrowi i nikt z nich nie należy do szczególnie wrażliwych grup ryzyka, a wciąż dzieci pozostają w domu mimo otwartych placówek, to nie masz prawa do zasiłku opiekuńczego.

 

Rodzice i dzieci, którzy ze względu na infekcję powinni zostać w domu (całościowo lub częściowo) nadal uprawnieni są do zasiłku opiekuńczego. Takim przykładem są dzieci przewlekle chore, które są szczególnie narażone na zarażenie. Prawo do omsorgspenger ze względu na szczególne zagrożenie zakażeniem, wymaga potwierdzenia przez lekarza.

 

Dni zasiłku opiekuńczego mogą być przenoszone z jednego opiekuna na drugiego, w okresach, gdy szkoła lub przedszkole jest nieczynne z powodu koronawirusa. Stosuje się wtedy zasady ogólne.